^ Back to Top

2012

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 20 września 2012 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Radna MiG Buk– Ewa Tonder, - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, - mieszkańcy Niepruszewa Porządek zebrania : 1.Powitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku zebrania. 3. Podsumowanie działalności Sołectwa w roku 2012- od stycznia do września. . 4.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013. 5.Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach budżetu Sołectwa na rok 2013. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, wolne głosy, odpowiedzi na pytania mieszkańców. 7.Zakończenie zebrania. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 28 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Ad. 3. Pani Sołtys przedstawiła podsumowanie działalności sołectwa za rok 2012 od stycznia do września Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2012:. Fundusz wynosił 22817,20 zł, - Wianki – przeznaczono 5000 zł wykonanie 4998,46 - Doposażenie placu zabaw - przeznaczono 2700 zł wykonanie 0 - Doposażenie WDK - przeznaczono 15117,2 zł wykonanie 10513,73 (w tym: klimatyzacja 8076,01 zł, wyposażenie 1339,1 zł, kosiarka 1098,62 zł) Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2012: -Spotkanie noworoczne -Kabaretowy dzień kobiet w Teatrze Wielkim -Dofinansowanie NKS Niepruszewo - zakup farby do malowania boiska -Malowanie Sali wiejskiej -Wędkarski Dzień Dziecka -Festyn „Wianki” -Dzień chorych -Biesiada rodzinna przy ognisku -Dożynki parafialne i gminne -Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych: namiot, stoły bankietowe -Inne okolicznościowe imprezy, oraz zakupy związane z utrzymaniem Sali wiejskiej i koszeniem trawników Środki własne na powyższe cele zostały uzyskane przez Sołectwo z następujących źródeł: - Festyn Wianki 2012 - Środki uzyskane z obsługi Sali Wiejskiej i Sali do aerobiku Do końca roku Rada Sołecka planuje wykonanie remontu kuchni. Ad. 4. Następnie Pani Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2013: UCHWAŁA NR 1 /2012 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI NIEPRUSZEWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012r. W sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2013 Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk Nr XVII/127/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2013 rok, uchwala się co następuje: § 1 Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2013r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1.Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 2.Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie § 2 Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 24 593,0zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 września 2012r. 1.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 1) Zakup materiałów: 6 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 5 500,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 2.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 1) Zakup materiałów: 4 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 3.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie 1) Zakup materiałów: 7 000,00 zł. 2) Zakup usługi : 2 093,00 zł. 3) Zakup projektu : 0,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 września 2012r. Sołectwo Niepruszewo Niepruszewo, 20.09.2012 Gmina Buk Burmistrz Miasta i Gminy Buk WNIOSEK Na podstawie art. 4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Buku NrXVII/127/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego : 1.Organizacja przez sołectwo Imprez Kulturalnych – 11 500,00 zł. 2.Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - Niepruszewo – 4 000,00 zł. 3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie – 9 093,20 zł. Uzasadnienie 1. Imprezy kulturalne takie jak Festyn WIANKI, czy Rodzinna biesiada przy ognisku, stały się corocznymi imprezami integrującymi środowisko lokalne. Festyn jest organizowany już od kilkunastu lat, najpierw przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej a od pięciu lat przez Radę Sołecką wsi wraz z działającymi na jej terenie organizacjami. Pozostałe imprezy odbyły się po raz pierwszy lub drugi w bieżącym roku a już skupiły wielu mieszkańców. Te wydarzenie kulturalne wspierają i upowszechniają ideę samorządową, w tym tworzą warunki do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażają programy pobudzania aktywności obywatelskiej, jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę w regionie. 2. W trosce o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową zasadne jest sfinansowanie ze środków funduszu sołeckiego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie w postaci przecinarki do stali, betonu, asfaltu, jako sprzętu wydatnie podnoszącego możliwości ratownictwa w przypadku wypadków drogowych, niejednokrotnie ratując życie poszkodowanym. 3. W związku z utrzymywaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej niezbędne jest doposażanie Wiejskiego Domu Kultury. W roku 2011 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury z pominięciem Sali wiejskiej. Sala ta jest użytkowana na Zebrania wiejskie i spotkania organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Niestety nie jest ona odpowiednio wyposażona, dlatego konieczne jest sukcesywne jej doposażanie w niezbędny sprzęt. Konieczne jest również zainstalowanie systemu wentylacji, która to inwestycja jest zbyt kosztowna aby zrealizować ja w ciągu jednego roku budżetowego, dlatego konieczne jest uwzględnienie wydatków na ten cel w roku 2013. UWAGI DO PROPONOWANEGO BUDŻETU I GŁOSOWANIE: Pan Władysław Niespodziany, Sekretarz Zarządu Miejsko Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił uzasadnienie dotyczące realizacji przedsięwzięcia zakupu wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu pilarki spalinowej do cięcia stali, betonu, kamienia o wartości 3994,50 zł. Jest to urządzenie mające zastosowanie głównie podczas pomocy przy wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Tego typu wyposażenie jest niezbędne dla niesienia szybkiej i skutecznej pomocy, mając na uwadze fakt – że zaangażowanie naszej jednostki OSP jest duże w porównaniu z innymi w Gminie Buk. Nasza OSP była wzywana około 60 razy w ciągu roku do rozmaitych zdarzeń. Były to głównie zdarzenia losowe i wypadki drogowe. Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 28 osób: o za przyjęciem budżetu głosowało - 28 osób, o Głosów przeciwnych – 0 o Powstrzymali się od głosu- 0 Budżet został przyjęty do realizacji. Ad. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców Pani M. Nawrotek zadała pytanie dotyczące budowy ronda przy zjeździe z drogi 307 na tereny AG (przy stacji BP) – czy i kiedy dojdzie do skutku? Gdzie będą objazdy? Jakie jest merytoryczne uzasadnienie Wielkopolskiego Zarządy Dróg Wojewódzkich – dlaczego na tym skrzyżowaniu nie można zainstalować sygnalizacji świetlnej zamiast ronda. Kto ma partycypować w kosztach budowy ronda? Gmina, czy również firmy, których zainteresowanie jak dotychczas jest niewielkie. Rondo będzie stanowiło znaczne obciążenie dla budżetu Gminy. Odp: Pytanie będzie zadane p. Burmistrzowi Pani M. Nawrotek zdementowała plotkę, że Stowarzyszenie Tatarak wystąpiło do Prokuratury z pismem dotyczącym bezprawnej wycinki drzew w zabytkowym parku w Niepruszewie. Pani Sołtys potwierdziła że wystąpiła z takim pismem. Przedtem kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie u Konserwatora Zabytków jednak nie odniosło to spodziewanego rezultatu. Wycinka drzew rozpoczęła się w październiku i listopadzie 2011. Obecnie, po przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się że wycięto 268 drzew. Na Sesji Rady MiG Buk - Radna E.Batura wyraziła zarzuty do Tataraku dlaczego nie zainteresował się wycinką drzew w parku w Niepruszewie i wcześniej tego nie zgłaszał Odp: Sprawa była zgłaszana Burmistrzowi na Sesjach Rady MiG Buk jak również na Zebraniu Wiejskim w Niepruszewie w dniu 29.02.2012 (kiedy liczba wyciętych drzew była jeszcze niewielka). Naczelnik OSP Niepruszewo pan T.Żybura zdecydowanie zaprzecza że Strażacy z OSP Niepruszewo uczestniczyli w wycince drzew – były takie pomówienia, w związku z tym, że Strażacy uczestniczyli w porządkowaniu terenu parku. Kiedy będą przycinane drzewa na ulicy Starowiejskiej?. Odp: sprawa zostanie zgłoszona. Kiedy będzie umieszczony znak – Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych – na ulicę Starowiejską? Odp: znak będzie, jest w trakcie zatwierdzenia. Czy będą posiane trawniki na terenie wsi? Odp: P. Sołtys poruszy jeszcze raz tą sprawę. Z wcześniejszej rozmowy z p. K. Jęch –wynikało że trawniki zostały posiane. Być może nie dotyczyło to omawianych miejsc. Naczelnik OSP Niepruszewo pan T. Żybura zgłosił następujące problemy dotyczące OSP Niepruszewo:  problem niesprawnych hydrantów – na terenie Niepruszewa jest tylko 1 hydrant całkowicie sprawny (przy ul. Poznańskiej), poza tym jest bardzo niskie ciśnienie wody.  problem czerpania wody- na terenie Niepruszewa nie ma utwardzonego dojazdu dla wozów bojowych do jeziora. Wcześniej była droga ułożona z płyt za parkiem, obecnie płyty zostały usunięte.  gdzie należy zgłosić konieczność ustawienie przy strażnicy znaku ostrzegającego – o drodze wyjazdu Straży Pożarnej. Jest to miejsce niebezpieczne ponieważ wyjazd jest na samym zakręcie. Czy Sołectwo może w tym pomóc. Odp: pytanie będzie zadane p. Burmistrzowi Na zakończenie zebrania pani Sołtys zwróciła się do mieszkańców o odbiór worków na liście, aby jak w ubiegłych latach sprzątać opadłe liście z ulic i chodników. Pełne worki należy wystawiać przed posesję, skąd będą odbierane przez ZGK. Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo