^ Back to Top

2012

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 29 lutego 2012 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Ewa Witkowska-Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk; - mieszkańcy Niepruszewa W zebraniu uczestniczył zaproszony przez Sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Porządek zebrania :

1.Powitanie

2.Przedstawienie porządku zebrania

3.Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011

4.Sprawozdanie finansowe za rok 2011

5.Dyskusja nad sprawozdaniami

6.Przedstawienie uchwały nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 września 2011, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2012

7.Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk dotycząca miejscowości Niepruszewo

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie zebrania

 

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011 1.Dofinansowanie wyjazdu młodzieżówki z OSP Niepruszewo do Warszawy 2.Warszaty decoupage przed Świętami Wielkanocnymi dotyczące zdobienia jaj, przeprowadzone przez MGOK Buk 3.Odnowienie placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej 4.Zawody strzeleckie sołectw zorganizowane przez Klub Żołnierzy Rezerwy 5.WsparcieSzkoły Podstawowej w organizacji Dnia Matki 6.Organizacja festynu „Wianki” – prowadząca p.Zofia Dragan, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, pokazy zapaśników i sztangistów, breakdance, szkoła tańca „Hajdasz”, ZHP, pokaz klasycznej jazdy konnej w wykonaniu p.Marka Suligi, park linowy, zespoły z Niepruszewa , KGW oraz korowód z wiankami przy akompaniamencie Junków z Buku. Odbyły się również zawody dla dzieci i dorosłych oraz Turniej piłki nożnej pod patronatem przewodniczącego RMiG Buk p.Andrzeja Jankowskiego. Festyn zakończył się zabawą taneczną. 7.Wyjazd dzieci do gospodarstwa agroturystycznego p.Marka Suligi Harmony Farm 8.Wsparcie w organizacji Dnia chorych przez Caritas naszej parafii 9.Instalacja placu zabaw na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazanie placu spółdzielni 10.Udział dożynkach parafialnych jak i gminnych 11.Wsparcie organizacji Rajdu Pieczona Pyra – organizatorzy : Szkoła Podstawowa i PTTK 12.Zamknięcie szatni po przedszkolu aby mógł się odbywać w nowej części aerobik dla pań 13.Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych 14.Jubileusz patronki naszej szkoły p.dr.Wandy Błeńskiej 15.Wsparcie Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej poprzez użyczenie Sali wiejskiej na organizację zabaw andrzejkowej i walentynkowej 16.Turniej KGW w Dakowach Suchych 17.Spotkanie opłatkowe 18.Zabawa sylwestrowa Przygotowania do montażu klimatyzacji w Sali wiejskiej, zakup namiotu, zakup mebelków do sali, uzupełnienie zastawy porcelanowej Ad.4. Sołtys Wsi Niepruszewo Agnieszka Bednarek przedstawiła Sprawozdanie finansowe z działalności Sołectwa za rok 2011: Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za rok 2011 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja Festynu Wianki: 4984,67 Instalacja placu zabaw: 10000 Doposażanie Sali Wiejskiego Domu Kultury: *zakup elementów klimatyzacji 6265,62 *uzupełnienie zastawy porcelanowej 144,65 6410,27 21394,94 Plan wynosił 21.412zł. Środki wypracowane przez Radę Sołecką w 2011 roku wyniosły 5935,94zł. Ad.7. Burmistrz MiG Buk omówił kilka ważnych dla mieszkańców Niepruszewa spraw oraz odpowiedział na pytania: Kanalizacja – budowa została zakończona w sierpniu 2011 (budowa pochłonęła prawie 5 mln zł.)– wszyscy mieszkańcy otrzymali informację w jakim terminie należy się podłączyć do systemu. Zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury ( koszt ok. 800 tys. zł.). Remont Mariny zostanie zakończony do końca kwietnia 2012, Marina zostanie przygotowana na sezon letni, trwający od czerwca do września. Plan warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla ogródków działkowych jest gotowy i w najbliższych dniach zostanie przedstawiony do wiadomości publicznej. Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swoje uwagi. Nadal nie są uregulowane sprawy własności tych działek –w przypadkach kiedy działki zostały przejęte przez spadkobierców. Brak uregulowania tych spraw nie pozwoli na dalsze działania w tym temacie. W niedługim czasie zostanie wprowadzony plan organizacji ruchu przez Niepruszewo – samochody o określonej, dużej nośności nie będą mogły poruszać się ulicą Starowiejską. Ruch tych samochodów będzie skierowany przez tereny AG. Drogi gruntowe jeśli tylko pogoda pozwoli będą wyrównywane i utwardzane, drogi osiedlowe będą równane i wałowane. Rok 2012 będzie trudny jeśli chodzi o inwestycje – budżet Gminy będzie się opierał głównie na środkach uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego. W przyszłym roku przewidywany jest większy dochód pochodzący głównie z podatków od nowych firm(teren AG). W tym roku nie jest planowana budowa następnego etapu kanalizacji Nie ma w planie na ten rok remontu ulicy Starowiejskiej – władze powiatu nie podjęły takiej decyzji Ad.8.Odpowiedzi na pytania mieszkańców: Co dalej w sprawie budowy kompostowni w Niepruszewie? Odpowiedź Burmistrza: inwestor zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Negatywna decyzja Burmistrza została uchylona przez kolegium i skierowana do ponownego rozpatrzenia w ciągu 60 dni (pozostało 30 dni). Burmistrz jeszcze raz zapewnił że jego decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk. Czy na droga osiedlowa zamiast utwardzenia tłuczniem mogłaby zostać wyłożona np. płytami, i czy można zapobiec spływaniu wody na ulicę Jarzębinową? Odpowiedź Burmistrza: część mieszkańców może się podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Drogi będą równane i utwardzane najszybciej, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Czy ulica Tęczowa też zostanie objęta tymi pracami? Odpowiedź Burmistrza: ulica Tęczowa jest tez w planie. Planowane jest odtwarzanie rowów przydrożnych. Do utwardzania dróg oprócz tłucznia będzie używany także destrukt asfaltowy. Czy droga na Dobrach Rycerskich – wzdłuż ul. Poznańskiej również może zostać wyrównana ? Burmistrz nie mógł potwierdzić – czy jest ujęta w planach – zapisał uwagę. Co się będzie działo w miejscu parku? Odpowiedź Burmistrza: budynki gospodarstwa rolnego zostały rozebrane. Decyzja była wydana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego z ramienia Starostwa Powiatowego z powodu stanu zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi. Budynki nie były objęte rejestrem zabytków. Pałac i park są w rejestrze zabytków i wszelkie decyzje z nimi związane podejmuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obecnie w Gminie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie jakiejkolwiek planowanej budowy w miejscu parku. Czy są jakieś plany związane z budownictwem osiedlowym? Odpowiedź Burmistrza: obecnie nie, jest to spowodowane problemem zaopatrzenia wsi w wodę. Przekroje rurociągów są za małe do dostarczania dużych ilości wody. Musi powstać nowy system zaopatrzenia w wodę- aktualnie taka inwestycja jest niemożliwa ze względu na wysokie koszty. Dlaczego nie można wjeżdżać nad jezioro samochodem? Odpowiedź Burmistrza: można tylko do szlabanu- dalej jest kąpielisko. Parkowanie na terenie Mariny jest możliwe w sezonie letnim – od czerwca do września. Poza sezonem letnim Marina będzie zamknięta i będzie możliwe np. zwodowanie sprzętu żeglarskiego ale nie będzie możliwości zacumowania do pomostu. Czy można postawić znaki zakazu wjazdu na kąpielisko i łąki wzdłuż jeziora? Odpowiedź Burmistrza: znaki mogą być postawione na drogach gminnych. Znaki może umieścić administrator drogi. Na drogach Agencji Rolnej SP Gmina nie może umieścić znaków. Czy można naprawić ogrodzenie od strony parkingu? Odpowiedź Burmistrza: ogrodzenie będzie naprawione. Czy można zablokować wjazd do tyłu budynku Domu Kultury? Odpowiedź Burmistrza: można np. postawić szlaban i każdej organizacji udostępnić klucze. Czy w Domu Kultury można udostępnić pomieszczenie dla młodzieży? Odpowiedź Burmistrza: pomieszczenia w Domu Kultury są przeznaczone tylko dla organizacji, nie ma pomieszczeń dla osób niezrzeszonych. Czy można zamontować oświetlenie na niektórych ulicach? Odpowiedź Burmistrza: oświetlenie nie będzie instalowane w miejscach odległych od istniejącej sieci ze względu na duże koszty. ENEA zezwoliła na dodatkowe punkty świetlne w miejscach, gdzie jest sieć. Wszystkie lampy będą wymieniane na sodowe. Gmina opłaca duże koszty konserwacji sieci, wprowadzono oszczędności energii poprzez skrócenie godzin oświetlenia. Dlaczego łąka nad jeziorem została zaorana? Odpowiedź Burmistrza: łąka została wydzierżawiona pod uprawę rolną. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę – że oznakowanie na strefie przemysłowej jest niezgodne z przepisami. Burmistrz podziękował za zwrócenie uwagi na tą sprawę. Po udzieleniu odpowiedzi przez Burmistrza na pytania mieszkańców zebranie zostało zakończone. Anna Kołakowska