^ Back to Top

2007

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

            Dnia 30 sierpnia b.r. o godz. 19.00 w Sali Wiejskiej w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone głównie Planowi Odnowy Miejscowości Niepruszewo na lata 2007 – 2013. Jest to akcja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana przez Unię Europejską. Do pozyskania z tego funduszu jest nawet 500 tys. zł. W Niepruszewie chcemy przeznaczyć te pieniądze na modernizację Centrum Wsi, w skład którego wejdą: renowacja boiska sportowego oraz dokończenie remontu Sali Wiejskiej. (cały Plan Odnowy Miejscowości Niepruszewo znajdziesz TUTAJ).

 

            Ponieważ na Zebraniu byli obecni również przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Buku: p. Stanisław Filipiak – Burmistrz oraz p. Paweł Mazankiewicz Podinspektor ds. funduszy pomocowych i ochrony środowiska, nie obyło się bez dyskusji na inne tematy związane z funkcjonowaniem wsi. I tak poruszane były m.in. następujące kwestie:

 

a)      budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – planowany termin zakończenia prac I kw. 2008r., planowany termin rozruchu II kw. 2008. Pan Burmistrz raz jeszcze zapewnił mieszkańców, że budowana oczyszczalnia nie będzie wydzielała nieprzyjemnych zapachów.

 

b)      budowa kanalizacji sanitarnej we wsi – po zakończeniu inwestycji budowy oczyszczalni ścieków zostanie przygotowany plan rzeczowo – finansowy budowy kanalizacji dla wsi Niepruszewo, a następnie będą przygotowywane projekty poszczególnych odcinków. Jako pierwszy będzie wykonany odcinek od oczyszczalni poprzez ul. Starowiejską, Kwiatową, Szkolną i Krótką, aż do ul. Poznańskiej. W dalszym etapie będzie skanalizowane nowe osiedle i dalsza część Niepruszewa. Pytany o termin realizacji Burmistrz odpowiedział jedynie, że byłby zadowolony gdyby Niepruszewo zostało skanalizowane w 5 lat

 

c)      oświetlenie i chodnik przy ul. Leśnej – temat szczególnie ważny, bowiem bezskutecznie załatwiany od kilkunastu lat. Burmistrz odpowiedział, że budowa chodnika nie leży w jego kompetencji, a w kompetencji Starosty Poznańskiego, który jest właścicielem drogi. Oświadczył również, że każdego roku wysyłane są do Starosty pisma w sprawie współfinansowania ewentualnej inwestycji przez gminę. Niestety nie ma odpowiedzi. Słowa te potwierdził Sołtys wsi, który na Zebraniu miał kopię takiego pisma. Postanowiono w tej sprawie, że zostanie przygotowane pismo do Starosty podpisane przez mieszkańców ul. Leśnej oraz pracowników znajdujących się tam zakładów pracy mobilizujące do działania.

 

d)      przestawienie znaku informującego o wjeździe do wsi Niepruszewo oraz terenie zabudowanym przed skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Leśną – gest ten leży w kompetencji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 

e)      postawienie fotoradaru na ul. Poznańskiej – Pan Burmistrz przyjął taki wniosek od mieszkańców i zadeklarował, że temat zakupu postumentu, który leży w gestii gminy, przedstawi jako punkt w budżecie

 

f)       Park Leśny w Niepruszewie – na terenie należącym do gminy, a leżącym przy wyjeździe z Niepruszewa w kierunku na Cieśle, wzdłuż jeziora, jest plan zagospodarowania tego terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz utworzenie ogródków jordanowskich i parkingu przy drodze

 

g)      Program Leader – współpraca trzech gmin: Buku, Dopiewa i Stęszewa wokół zagospodarowania terenu jezior: Niepruszewskiego i Tomickiego, w tym m.in. jego oczyszczenie

 

h)      mieszkańcy zgłaszali również postulaty takie jak: zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora, doposażenie placu zabaw dla dzieci na nowym osiedlu, egzekwowanie zakazu dojazdu samochodów do jeziora, kwestie biwakowania nad jeziorem i inne

 

      Bardzo ucieszyła nas wszystkich frekwencja. W Sali Wiejskiej zebrało się blisko 100 osób zainteresowanych problemami wsi. To bardzo ważny znak, że w coraz większym stopniu zdajemy sobie sprawę ze znaczenia naszej inicjatywy w kreowaniu rzeczywistości w której mieszkamy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne Zebranie.